משלוח חינם ברכישה מעל 500₪

משלוח חינם ברכישה מעל 500₪ | אספקה עד 7 ימי עבודה

תקנון ותנאי שימוש

דף הבית » תקנון ותנאי שימוש

מבוא

האתר מהווה חנות וירטואלית למכירה של מגוון מוצרים.

על אחריותו של המשתמש לקרוא בעיון את תקנון השימוש באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות בו, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.

אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

ביצוע רכישה של מוצר דרך האתר כפופים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה. אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן תשמא-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו וככל ותתגלה סתירה בין האמור בתקנון זה לבין הקבוע בדין, יחול האמור בדין.

לא תהיה ללקוח או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

תנאים לביצוע רכישה באתר

המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל.

המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה.

המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.

המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל.

 1. הגדרות 

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

 1. האתר – אתר האינטרנט “גילה ברם” www.gilabram.com
 2. בעלי האתר – הגב’ גילה ברם,(בעל עסק: עמיחי ברם), ע.מ. 022054985  שכתובתה הצבעוני 12, כפר סבא
 3. המוצרים – המוצרים השונים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
 4. יום עסקים – ימי עסקים הינם ימי חול (ראשון עד חמישי). ימים שאינם נחשבים ליום עסקים הינם: שישי, שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד, ימי זיכרון ויום ביצוע ההזמנה באתר (במידה ויום ביצוע ההזמנה יחול ביום חמישי, אזי מניין ימי האספקה יחל להיספר החל מיום ראשון של השבוע שלאחריו).
 5. לקוח – כל אדם העושה שימוש באתר ובשירותים ובתכנים הכלולים בו.
 6. כללי
 1. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד מימנו.
 2. כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לשם הנוחות בלבד.
 3. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד הנהלת האתר עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכפוף לאמור בדין החל, בעלי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם, לא יישאו באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 4. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על-פי הדין, אך לא כוללים דמי משלוח.
 5. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת  תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי אמצעי התשלום). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
 6. בעת עדכון סל הקניות, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה, כאשר ללקוח תעמוד הזכות להודיע להנהלת האתר “גילה ברם” בכל שלב שהוא מבקש לא לשלוח לו דיוורים נוספים, מעבר לחובות שחלות עליה על-פי דין ולצורך תפעול האתר ומתן שירות ללקוח.
 7. בעת ההרשמה לאתר, הלקוח יהיה רשאי להירשם לרשימת התפוצה של הדיוורים הרשמיים של האתר (להלן: “רשימת התפוצה“). אם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מרשימת התפוצה לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בפנייה לדואר אלקטרוני:  infogbram@gmail.com. למען הסר ספק, הנהלת האתר עדיין תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי הלקוח לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות של האתר כאמור בתקנון זה וכן, לצורך שליחת הודעות תפעוליות (כגון: קבלת חשבונית, אישור הזמנה, תזכורת אודות תהליכי קנייה שהחלו אך לא הסתיימו, וכיו”ב), בהתאם לדין החל, וזאת גם אם הלקוח אינו רשום ברשימת התפוצה.
 8. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.
 9. הנהלת האתר רשאית, על-פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא הודעה מראש (אולם היא תכבד הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה). 
 10. הנהלת האתר רשאית ושומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטל הזמנות או להפסיק את השימוש של הלקוח באתר בכל מקרה בו: (א) הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; (ב) הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון; (ג) הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, מסירה במתכוון של פרטים שגויים, הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות ו/או שימוש בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר שברשות הלקוח שפרטיו הגיעו לידי הלקוח שלא כדין; (ד) כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר שברשות הלקוח נחסמו או הוגבלו לשימוש בדרך כלשהי; או (ו) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהנהלת האתר מצאה לנכון, לפי שיקול דעתה בנסיבות העניין.
 11. הרשמה לאתר וביצוע הזמנות
 1. רכישת מוצרים באמצעות האתר תתבצע על-ידי לקוח רשום או כזה שבחר להתחבר כאורח באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים הנדרשים לצורך רישום לאתר מהווה תנאי לביצוע ההזמנה. הלקוח אחראי באופן בלעדי לשמירת פרטי החשבון שלו באתר בסודיות מוחלטת.
 2. רכישת מוצרים באתר תתאפשר אך רק באמצעות כרטיס אשראי, לא תתאפשר רכישת מוצרים באתר באמצעי תשלום אחרים.
 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, הנהלת האתר לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו בגלל הזנת פרטים שגויים ו/או פרטים מוטעים, הנהלת האתר תהיה רשאית לחייב את הלקוח בתשלום נוסף בגין דמי המשלוח.
 4. תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של הלקוח בכרטיס אשראי תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי. אם הלקוח עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או (לפי העניין) אמצעי התשלום האמורים הוא על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והלקוח יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את בעלי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של הלקוח בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור. 
 5. עם ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח הנהלת האתר תבצע בדיקה של פרטי אמצעי התשלום עמו שילם הלקוח את התמורה בעסקה, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי או ספק שירותי תשלום מקוון אחר, תישלח הודעה ללקוח שתיידע אותו שהעסקה אכן אושרה.
 6. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי הנהלת האתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.
 7. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי או ספק שירותי התשלום המקוון, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 8. בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור ההזמנה ו/או פעולת הרכישה (לפי העניין) מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה (אף אם צוין באתר כי המוצר אכן קיים במלאי). היה והמוצר אינו קיים במלאי, תבוטל ההזמנה וככל שחויב הלקוח בגינה – הוא יזוכה בהתאם. למען הסר ספק, ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי בעלי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם לו ו/או לצד שלישי כתוצאה מכך, כפוף להשבת הסכום ששולם על-ידי הלקוח.
 9. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח ללקוח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני אותו הזין בעת ההרשמה לאתר על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב אספקת המוצרים, אלא מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בלבד.
 10. לאחר חיוב הלקוח באמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה ומשלוח המוצרים שהלקוח רכש ליעדם, תופק עבור הלקוח חשבונית עסקה או חשבונית מס ממוחשבת. יובהר, כי לאחר ביצוע ההזמנה לא ניתן יהיה לשנות את שם הלקוח בחשבונית. הלקוח מאשר בעצם השימוש באתר וביצוע ההזמנה כי הוא מסכים למשלוח החשבונית אליו בדואר אלקטרוני (או בכל אמצעי ממוחשב אחר שהנהלת האתר תמצא לנכון). 
 11. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“).
 2. לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ-14 (ארבעה עשר) יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מביניהם, על-ידי מסירת הודעה להנהלת האתר.
 3. לקוח שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח – 1998 (להלן: “אדם עם מוגבלות“) או מי שמלאו לו 65 שנים (להלן: “אזרח ותיק“) או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה (להלן: “עולה חדש“) יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציג מטעם הנהלת האתר ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כאמור הלקוח יודיע על כך להנהלת האתר ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין. 

ביקש לקוח שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה כאמור לעיל, תהא רשאית הנהלת האתר לדרוש מאותו לקוח להציג תעודה המוכיחה שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש. 

 1. בוטלה עסקה על-ידי לקוח, תוחזר לידי אותו לקוח התמורה ששילם בגין המוצר, ואולם הנהלת האתר תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נושא העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם. על אף האמור, הנהלת האתר לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של הנהלת האתר כלפי הלקוח בקשר עם העסקה. 
 2. הייתה ללקוח זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, הודעת הביטול שימסור הלקוח להנהלת האתר תינתן במסגרת תקופת הביטול בהתאם לדין, באחת מהדרכים המפורטות להלן ותכלול את שמו, את מספר תעודת הזהות שלו ואת מספר ההזמנה:
 1. בדואר אלקטרוני: infogbram@gmail.com
 2.  באמצעות שליחת פנייה דרך האתר בלחיצה כאן.
 1. הודעת הביטול של הלקוח מובהר כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן זכות הביטול כמפורט לעיל לא תחול ביחס לטובין פסידים (מוצרים שעם הגעתם אל הלקוח ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או מוצרים שערכם נאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר, או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם). כמו כן, לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש כחלק מערכה/מארז, אלא רק את הערכה/מארז על כל פריטיהם, באריזתם המקורית כשהיא שלמה.
 2. החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה. ההחזר הכספי יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד).
 3. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של הנהלת האתר לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר שהוחזר פחת כתוצאה מהרעה במצבו.
 4. במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר אליה נלוותה הטבה נוסף על המוצר שנרכש (לדוגמא, מוצר נוסף במתנה, מוצר נוסף בהנחה וכיו”ב), יחולו על ביטול עסקה זו הוראות פרק זה וההחזר הכספי ללקוח יהיה הסכום ששולם בפועל לאחר קבלת ההטבה.
 5. אופן החלפת/החזרת המוצרים בעת ביטול עסקה – הלקוח ישיב את המוצר באריזתו המקורית כשהיא שלמה בתיאום מראש באמצעות פנייה לדואר אלקטרוני infogbram@gmail.com  החזרת המוצר (להוציא מוצר פגום), תהא על אחריותו וחשבונו הבלעדי של הלקוח. במקרה של מוצר אשר נטען להיותו פגום, חובה על הלקוח לפנות בנושא לא יאוחר מחלוף 48 שעות מהמועד בו נמסר לו המוצר, בצירוף תיאור של הפגם הנטען ותמונות להוכחתו.  במקרה של ביטול עסקה על ידי הלקוח מפאת פגם ו/או אי התאמה, הנהלת האתר תפעל לזיכוי הלקוח בתוך 14 ימים מיום מתן הודעת הביטול. 
 6. הנהלת האתר מביאה לידיעתו של הלקוח כי בהתאם להוראת סעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן, הינה רשאית לתבוע את נזקיה בשל ירידת ערכו של המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 7. אספקה ומשלוחים
 1. אספקת המוצר ללקוח מבוצעת באמצעות משלוח עד הבית על-ידי חברת שליחויות או על-ידי דואר רשום, בתוספת דמי משלוח. 
 2. בהזמנת מוצרים מתוך קטגורית ה- LIMITED EDITION יעמוד זמן האספקה על כ-14 ימי עסקים ובתיאום עם החברה.
 3. לפרטים מלאים בנושא אספקה ומשלוחים, לחצו כאן.
 4. לקוח אשר חלף מועד זמן האספקה כאמור במדיניות המשלוחים ולא קיבל את המוצר לידיו, מחויב להודיע על כך בתוך 5 ימים מיום האספקה האחרון, באמצעות כתובת הדוא”ל: infogbram@gmail.com  
 5. אחריות 
 1. כפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, בעלי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם ללקוח ו/או מי מטעמו ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, בניגוד להוראות  תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים של הלקוח ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת) ו/או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת ו/או בגין שירותי שילוח ו/או איסוף המשלוחים.
 2. בכל מקרה, כפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול האחריות לא יעלה על סך התשלומים ששילם הלקוח עבור המוצרים שרכש, ובכל מקרה בעלי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 3. בעלי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו (לרבות עיכוב בזמני השילוח של משלוחים של מוצרים באמצעות שליחים או באמצעות דואר רשום) ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי תקנון זה ולא יזכו את הלקוח בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא ללקוח כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט הנהלת האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור.
 4. כפוף לאמור בדין החל, נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את בעלי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם.
 5. בעלי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לשימוש שיעשה הלקוח ו/או כל אדם אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או אלו האמורות באתר לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר שאינו בהתאם להוראות שעל גבי התווית.
 6. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: infogbram@gmail.com ופנייתו תטופל בהקדם.
 7. זכויות יוצרים
 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכוש של בעלי האתר בלבד ו/או לפי העניין, צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות, בין השאר, על תכנים באתר, הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו”ב, בין בממשק החיצוני, בין בקוד המקור ובין בקוד יעד.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering) או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מהמידע או מהתכנים הכלולים מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות המוצרים וכיו”ב, בלא קבלת אישורה של הנהלת האתר מראש ובכתב או (לפי העניין) צדדים שלישיים, מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעלי האתר או (לפי העניין) צדדים שלישיים, ללא הסכמה המפורשת לכך בכתב ומראש, לפי העניין.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
 4. השם  “גילה ברם” וכן שם המתחם (domain name) של האתר – Gilabram””, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכוש של בעלי האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש ללא קבלת הסכמתם בכתב ומראש.
 5. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של בעלי האתר או (לפי העניין) של צדדים שלישיים. 
 6. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו״ב, לכל מטרה. 
 7. מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
 1. הפרטים האישיים שיימסרו על-ידי הלקוח באתר, לרבות במסגרת מילוי טופס ההרשמה, כל נתון אחר שיימסר, יופק או יעובד על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות הלקוח שהגיע ו/או יגיע לידיעת הנהלת האתר, במסגרת השימוש באתר (“פרטי הלקוח”) יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתר, כמפורט להלן. בתקנון זה, הביטוי “פרטי הלקוח” כולל כל מידע אישי הנאסף על-ידי הנהלת האתר או נמסר לה על-ידיך או מי מטעמך, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות“), לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מס’ תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון, תאריך לידה, כתובת  דואר אלקטרוני, מוצרים שהזמנת, זיהוי מקום, אמצעי תשלום, מידע נוסף בעת יצירת קשר וכיו”ב.
 2. בעלי האתר ו/או הנהלת האתר לא ימסרו את פרטי הלקוח, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם ידרשו לעשות כן על-פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תתקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדם בגין פעולות שבוצעו על-ידי הלקוח ו/או מי מטעמו ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין בעלי האתר; (ג) אם תארגן הנהלת האתר את פעילותה במסגרת גוף אחר וכן במקרה שבו בעלי האתר יתמזגו עם גוף אחר או תמוזג הפעילות עם פעילותו של גוף אחר – הנהלת האתר תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הלקוח ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל הנהלת האתר החשד כי ביצע הלקוח (לרבות מי מטעמו) מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בבעלי האתר ו/או בהנהלת האתר ו/או במי מטעמם ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל הנהלת האתר חשד כי הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל הנהלת האתר החשד כי הפר הלקוח איזה מתנאי התקנון; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת האתר ובכלל זה משלוח פניות בדיוור ישיר ללקוח. ללקוח לא תהיה טענה או דרישה כלפי בעלי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או כלפי מי מטעמם, בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם לא יטענו בדיעבד כי לא נתנו הסכמתם לעניין זה.
 3. מילוי טופס ההרשמה או השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו מהווה הסכמה של הלקוח לכך שפרטיו יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של הנהלת האתר ו/או מי מטעמם, וכי ייעשה בפרטי הלקוח שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) לצרכי תפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות, לרבות לצרכי יצירת קשר עם לצורך מתן השירותים; (ב) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה ללקוח בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שהנהלת האתר תמצא לנכון, כפוף לקבלת ההסכמות הנדרשות לפי הדין; (ג) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי (לרבות מסירת נתונים סטטיסטיים ו/או מצרפיים לא מזהים לצדדים שלישיים), עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ד) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וליצירת קשר לצורך מתן השירותים או אספקת המוצרים או לקיום הוראות אחרות על-פי דין; (ה) לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד בעלי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם וכן נגד צדדים שלישיים. ו-(ו) למילוי חובותיהם של בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לפי הדין ו/או בהתאם לדרישת רשויות ו/או בתי משפט. שימוש  בפרטי הלקוח לכלל המטרות שצוינו לעיל, לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.
 4. לא חלה על הלקוח חובה חוקית למסור את פרטי הלקוח (אולם ללא מסירתם – לא יוכל לעשות שימוש בכל או בחלק משירותי האתר) ומסירת פרטי הלקוח נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הלקוח מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש בפרטי הלקוח כאמור לעיל וכי שימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו מצד בעלי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם.
 5. האתר עשוי לעשות שימוש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע, לרבות שימוש ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים. חלק מהמידע שנאסף אודות הלקוחות במסגרת השימוש באתר אינו מזהה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטי הלקוח. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. הנהלת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ללא הסכמת הלקוח (לרבות העברת המידע לצדדים שלישיים) בהתאם לשיקול דעתה ובמסגרת השימוש כאמור לא תיחשף זהות הלקוח ללא הסכמתו ו/או שלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 6. אישור לקבלת מידע פרסומי ושיווקי מהאתר משמעו הצטרפות לרשימת הדיוור של האתר לפיכך, בקשה להסרה מרשימת הדיוור של האתר תחול על רשימות התפוצה של האתר בלבד.
 7. שמירה על סודיות; אבטחת מידע
 1. הנהלת האתר אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
 2. הנהלת האתר משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. התשלום באתר מבוצע באמצעות מערכת הסליקה  iCredit מבית התוכנה ריווחית. המערכת פותחה בסטנדרט אבטחת המידע הגבוהה PCI-DSS Service Provider Level 1  ובטכנולוגיות המתקדמות ביותר.
 3. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL.
 4. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, בעלי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 5. מבצעים והטבות
 1. הנהלת האתר תהיה רשאית להציע ללקוחות, מעת לעת, מבצעים והטבות, על כל או חלק מהמוצרים המוצעים למכירה באתר. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן לתנאים שיתפרסמו באתר, מעת לעת ביחס לכל מבצע ו/או הטבה. ניתן להשתמש בהטבה אחת בלבד ברכישה. במקרה של ביטול עסקה לרכישת פריט שנקנה במבצע או באמצעות שימוש בהטבה, הסכום שיוחזר, ככל ועומדת ללקוח זכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל (כלומר לאחר מימוש המבצע או מימוש ההטבה). הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכפוף להוראות הדין.
 2. לקוח המעוניין לקבל הטבות מסוימות ובכלל זה הטבות אישיות, נדרש לאשר בעת ההרשמה לאתר קבלת תכנים שוטפים ובכלל זה פרסומות ומידע שיווקי, לצורך משלוח ההטבות באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או מסרון. 
סל הקניות שלי
האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין
Start typing to see products you are looking for.
דילוג לתוכן